کتابخانه دانشگاه

کتابخانه دانشگاه واقع در طبقه چهارم مرکز با چندین هزار کتاب آموزشی ، علمی ، فرهنگی و عمومی آماده عضویت دانشجویان ، اساتید و کارمندان محترم می باشد.