بازدید هیئت نظارت از مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱

بازدید هیئت نظارت از مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱ در تاریخ  ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۷ انجام شد.