بازدید ناظران واحد استانی از مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱

بازدید ناظران واحد استانی از مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱ در تاریخ  اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۷