دانشگاه جامع علمی کاربردی، مهارت‌آموزی و کارآفرینی