برگزاری جشن فازغ التحصیلی۲۰ آذر ماه

جشن فارغ التحصیلان در سالن مهتاب دزفول برگزار شد.