برگزاری دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع در مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱:

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱ : این دوره که به همت بسیج کارمندی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱ به مدت یک روز در تاریخ۱۳۹۷/۰۹/۱۱زیر نظر دکتر محمدی برگزار خواهد شد.