برگزاری کار گاه ازدواج در مر کز آمزش علمی کاربردی دزفول ۱

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱ :این کارگاه با همت

واحد فرهنگی این مرکز در تاریخ ۹۷/۰۹/۱۴در محل سالن آمفی تائتر این مرکز با

سخنرانی وطرح سوال توسط استاد ارجمند جناب آقای سعد رونشناس برجسته در

مسائل جوانان برگزار گردید