برگزاری اردوی تفریحی دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱منطقه پیر بنگ گو

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱ :این اردو باهمت مدیریت مرکز ومدیریت حراست با همکاری واحد فرهنگی در منطقه شهیون شهرستان دزفول برگزار گردید