برگزاری اردوی تفریحی فرهنگی یک روزه دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱منطقه پیر بنگ گو

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱ :در راستای ایجاد روحیه نشاط،شادی ،گذراندن اوقات فراغت دانشجویان و استفاده از هوای فرح بخش پاییزی ، از سوی امور فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱اردوی یک روزه منطقه پیر بنگ گو بهمناسبت روز دانشجو  برگزارشد این اردو باهمت مدیریت مرکز ومدیریت حراست با همکاری واحد فرهنگی در منطقه شهیون شهرستان دزفولبرگزار گردید