بازیدواحد نظارت استان از امکانات وتجهیزات مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱:

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱:گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی

و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان به سرپرستی دکتر

جاوید

چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۱ ازمرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱بازدیدکرد.

نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.