نصب تابلو مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱به روایت تصویر:

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱:با تلاش همکاران وریاست مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱  تابلوی در ورودی این مرکزدر ورودی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱طراحی واجرا گردید.