زمان درخواست ، انتقالی دانشجویان مرکز آموزش- علمی کاربردی دزفول ۱ اعلام شد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱، به نقل از معاونت آموزشی دانشجویان این مرکز جهت ثبت درخواست انتقال خود برای نیمسال دوم۹۸-۹۷ازتاریخ    ۱۳۹۷/۰۹/۱۵  الی   ۱۳۹۷/۰۹/۳۰فرصت دارند ، به سامانه نقل و انتقالات دانشجویی به نشانی www.edu.uast.ac.irمراجعه نمایند . واقدام به ثبت درخواست انتقال خویش نمایند.