نخستين جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمى كاربردى استان خوزستان

 

 

 

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان مرکز علمی کاربردی استان خوزستان وحضور ریاست ودانشجویان مرکزعلمی کاربردی دزفول۱دیماه۹۷