برگزاری ششمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی در مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱