دیدار ریاست شعبه بانک سرمایه با حوزه ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱

دیدار ریاست شعبه بانک سرمایه با حوزه ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱