برگزاری جلسه مدرسان دروس معارف ومهارت مشترک

 

برگزاری جلسه مدرسان دروس معارف ومهارت مشترک در سالن جلسات ریاست درجهت نحوه برگزاری کلاسها وامتحانات این گروهها براساس آئین نامه جدید واحد استانی